Uk & Puk


Op de dagopvang, de peuterspeelleergroepen en plusopvang de Notenboom wordt gewerkt met het totaalprogramma van Uk & Puk.
Op de groepen wordt gewerkt met het totaalprogramma van Uk & Puk. Door spelenderwijs activiteiten aan te bieden stimuleren wij de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden en motorische en zintuiglijke vaardigheden. Ook geven wij door middel van Uk & Puk de eerste rekenprikkels.

Met Uk & Puk werken wij doelgericht aan de doorgaande ontwikkelingslijnen voor kinderen van nul tot vier jaar. Daardoor leggen wij met Uk & Puk een stevige basis voor het basisonderwijs. Met behulp van Uk & Puk groeien kinderen als vanzelf toe naar groep 1. Als extra steuntje in de rug geven wij aan de bijna 4-jarigen het activiteitenthema: Ik ga naar de basisschool.

 

 

 

 

 

Handpop Puk is hét speelkameraadje van kinderen. In de meeste activiteiten zorgen wij ervoor dat hij een rol speelt. Puk biedt troost en is het vriendje bij wie baby’s, dreumesen en peuters zich veilig voelen. Voor onze pedagogisch medewerkers is Puk hét middel om kinderen bij een activiteit te betrekken. Binnen het Uk & Puk programma gebruiken wij de dagelijkse routines (zoals samen eten of buiten spelen) als vertrekpunt voor speelse activiteiten. En dus worden dagelijkse routines omgebogen tot leersituaties. Om dit te realiseren vraagt Uk & Puk een actieve rol van onze pedagogisch medewerker. Heel bewust noemt Uk & Puk de kleine groepsactiviteiten begeleid spelen.

De groep vervult ook een preventieve functie bij een eventuele stagnatie in de ontwikkeling van het jonge kind, zodat in een vroeg stadium bijgestuurd kan worden. Door een goede overdracht met de ouders en deels door ons Uk & Puk programma is er een doorgaande lijn in het onderwijs en de ontwikkeling van het kind. Met het totaalprogramma van Uk & Puk werken wij aan de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden, motorische en zintuiglijke vaardigheden en geven wij de eerste rekenprikkels.

Spraak- en taalvaardigheid
De activiteiten stimuleren de mondelinge taalvaardigheid (spreken en luisteren). Door veel samen te praten lokken onze pedagogisch medewerkers kinderen uit om taal te gebruiken en reageren zij op hun reacties. Ook is er veel aandacht voor de woordenschat: per activiteit staan 10 woorden centraal, die door ‘doen’ echt betekenis krijgen. Aan de hand van kijk- en voorleesactiviteiten stimuleren de pedagogisch medewerkers de woordenschat en het begrijpend luisteren.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
De activiteiten leren kinderen om te gaan met zichzelf en anderen: vertel, maak keuzes, help een ander.

Motorische en zintuiglijke ontwikkeling
De activiteiten helpen kinderen om hun sensomotorische, fijne en grote motoriek en lichaamsbesef te ontwikkelen.

Eerste rekenprikkels
De activiteiten besteden aandacht aan de beginnende rekenontwikkeling bij kinderen. Het gaat om het opdoen van eerste ervaringen.

In de pedagogische werkplannen van kinderdagverblijf Buitenpret staat per groep beschreven hoe de vier pedagogische basisdoelen tot uiting komen in het handelen van de pedagogisch medewerkers en in de omgeving.