Oudercommissie

Wat is een oudercommissie?
De oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van de peuterspeelzaal (of peuteropvang), kinderdagopvang en de buitenschoolse opvang.
Zij vertegenwoordigen alle ouders van de kinderen die op de betreffende locaties worden opgevangen.

Waarom een oudercommissie?
Het doel van de oudercommissie is om in samenwerking met de organisatie de kwaliteit van de opvang te behouden en te verbeteren.
Tevens kan de oudercommissie een rol spelen in de communicatie met ouders. Dankzij het medezeggenschapsrecht (adviesrecht) van de oudercommissie dat is vastgelegd in de Wet kinderopvang, heeft de oudercommissie inspraak en dus invloed op diverse aspecten van de opvang.

Wat doet een oudercommissie?
De oudercommissie heeft twee belangrijke verantwoordelijkheden:
1. de opvangorganisatie (ongevraagd) adviseren
2. communiceren met de achterban (de ouders), de organisatie en de GGD.
Tijdens vergaderingen worden adviesaanvragen van de opvangorganisatie behandeld en worden adviezen geformuleerd.
De taken van de oudercommissie zijn vastgelegd in een ‘medezeggenschapsreglement’.

Wie zit er in de oudercommissie?
Elke ouder die een kind op de peuterspeelzaal, kinderdagopvang of de buitenschoolse opvang heeft kan in de oudercommissie van de betreffende locatie plaats nemen. Bij de samenstelling van de oudercommissie wordt gestreefd naar een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging van de verschillende groepen op de locatie. Elk OC-lid wordt voor de duur van twee jaar benoemend en deze termijn kan maximaal eenmaal verlengd worden.

Bij vragen of opmerkingen kunt u de oudercommissie mailen: ocbuitenpret@gmail.com

De vergaderingen in 2023 vinden plaats van 20.00 uur – 21.30 uur op de volgende data:

  • 31 januari
  • 16 mei
  • 5 september
  • 21 november