Kwaliteit

Kinderdagverblijf Buitenpret heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan.

Pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleid is van toepassing op alle vormen van groepsopvang die bij ons geboden worden. Het pedagogisch beleid ligt aan de basis voor het zeker stellen van een goede ontwikkelingssfeer en ontwikkelingsruimte voor de aan ons toevertrouwde kinderen.

Het pedagogisch beleid is het raamwerk van waaruit het team van kinderdagverblijf Buitenpret werkt. Een uitgebreide omschrijving voor groepsopvang van zowel het kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelleergroep als de plusopvang is in aparte werkplannen beschreven.

Ons algemeen pedagogisch beleidsplan kunt u hier inzien.

Wilt u 1 van onze pedagogisch werkplannen inzien? Deze zijn op te vragen bij info@kinderdagverblijfbuitenpret.nl

Protocollen

Kinderdagverblijf Buitenpret werkt volgens verschillende protocollen. Hierin staat concreet beschreven wat onze werkwijzen zijn in verschillende situaties. Wij hebben onder andere protocollen voor: uitstapjes, veilig slapen, buitenslapen, hitteprotocol, verdriet en rouw.

Wilt u een protocol of 1 van onze pedagogisch werkplannen inzien? Deze zijn op te vragen bij info@kinderdagverblijfbuitenpret.nl.

Veiligheid- en gezondheidsbeleid

Bij Kinderdagverblijf Buitenpret volgen wij het Veiligheid- en gezondheidsbeleid. Met behulp van dit beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe we op onze locatie werken. Met als doel de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk, speel- en leefomgeving te bieden waarbij kinderen beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren omgaan met kleine risico’s. Jaarlijks bespreken wij dit beleid in de oudercommissie.

Wilt u ons Veiligheid- en gezondheidsbeleid inzien? Deze is op te vragen bij info@kinderdagverblijfbuitenpret.nl.

Pedagogisch coach

Sinds 1 januari 2018 gelden nieuwe kwaliteitseisen volgens de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Onderdeel van deze wet is de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker per 1 januari 2019.

In de brochure pedagogisch beleidsmedewerker van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden de verantwoordelijkheden van deze medewerker als volgt omschreven:

Pedagogisch beleidsmedewerkers dragen bij aan de kwaliteit van de opvang en hebben twee belangrijke taken. Ze houden zich enerzijds bezig met de ontwikkeling en invoering van het pedagogisch beleid. Anderzijds coachen ze pedagogisch medewerkers bij hun werkzaamheden.
Kinderopvangorganisaties kunnen kiezen voor twee aparte functies, of voor één functie waarin één medewerker beide rollen vervult.

De pedagogisch beleidsmedewerker ontwikkelt het pedagogisch beleid. Het pedagogisch beleid kan breder zijn dan alleen het pedagogisch beleidsplan, het kan al het beleid omvatten dat raakt aan de pedagogische praktijk. Daarnaast kan de pedagogisch beleidsmedewerker een taak hebben bij het bewaken en invoeren van pedagogische beleidsvoornemens, zodat iedere medewerker werkt volgens dezelfde pedagogische visie.

Naast het ontwikkelen van het pedagogisch beleid, zorgt de pedagogisch beleidsmedewerker als coach voor het verbeteren van de pedagogische kwaliteit van de werkzaamheden en professionele ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers. Een coach begeleidt en traint de medewerker(s) bij de dagelijkse praktijkwerkzaamheden.

Kinderdagverblijf Buitenpret heeft ervoor gekozen om te werken met een pedagogisch coach, een pedagogisch beleidsmedewerker en een VVE coach.

Meer informatie (zoals het beleid rondom coachen en de urenverantwoording) kunt u opvragen bij info@kinderdagverblijfbuitenpret.nl

GGD

Al onze locaties worden jaarlijks geïnspecteerd door de GGD. De meest recente rapporten vindt u hier:

Dagopvang + peuterspeelleergroep de Krullevaar

BSO de Pettefletters/ BSO De Buitenbende

BSO De Lispeltuut

BSO Drakensteijn 

BSO De Vrijbuiter

Peuteropvang de Kleine Prins

Peuteropvang Peuterpret